Kunai

Suriken

Senbon

Suriken demoniaca do vento